Pavel Pelán Programování Mosaic 8. 3. 2021 19:42 10. 2. 2021 9:30

Dobrý den,

uvažuji následující podmínku:

   if (teplota = NaN) then  
     ...
   end_if;  
 

1) Jak se zapíše podmínka, aby se detekovalo NaN u proměnné teplota? 
  Zkoušel jsem NaN := x <> x; , ale bez úspěchu.

2) Jsou hodnoty NaN $7FFFFFFF a $FFFFFFFF rovnocenné v podmínce?

3) Jak se zapíše podmínka, aby se detekovaly hodnoty +INF/-INF.
 

Děkuji.

Odpovědi 1

M.B. 10. 2. 2021 9:26

Dobrý den,

ad 1 a 2)  Výsledky operací z hodnotou NaN nejsou definované, takže nelze přímo využít NaN jako konstantu v podmínkách a překladač neumožnuje hodnotu přímo deklarovat.

ad 3) Pro detekci neplatných hodnot a +/- nekočno je možné využít funkci definovanou v open source knihovně OSCAT. Viz níže.


FUNCTION CHK_REAL : BYTE
 (*
 this function checks a floating point variable of type real (IEEE754-32Bits) for NAN and infinity
 RETURN values: #0 = normal value, #20 = +infinity, #40 = -infinty, #80 = NAN

 version 1.0 20. jan. 2011
 programmer hugo
 tested by  tobias
 *)
 VAR_INPUT
  X : REAL;
 END_VAR
 VAR
  pt : PTR_TO DWORD;
  tmp : DWORD;
 END_VAR

 (* @END_DECLARATION := '0' *)
 pt := ADR(X); (* move real to dword, real_to_dword does not work becasze it treats dword as a number on many systems *)
 tmp := ROL(pt^, 1); (* rotate left foir easy checking, sign will be at lease significant digit *)
 IF tmp < 16#FF000000 THEN
  CHK_REAL := 16#00; (* normalized and denormalized numbers *)
 ELSIF tmp = 16#FF000000 THEN
  CHK_REAL := 16#20; (* X is +infinity see IEEE754 *)
 ELSIF tmp = 16#FF000001 THEN
  CHK_REAL := 16#40; (* X is -infinity see IEEE754 *)
 ELSE
  CHK_REAL := 16#80; (* X is NAN see IEEE754 *)
 END_IF;
 (* revision history
 hm  20. jan. 2011 rev 1.0
 original version
 *)
END_FUNCTION

Tento dotaz je vyřešený.